အိမ္ေထာင္ေရးေဖာက္ျပန္ေသာ မိန္းမတစ္ဦး

ထိုေနာက္သခင္ေယဇူးသည္ သံလႊင္ေတာ္ေပၚသို႔တက္ေတာ္မူ၏။ ေနာက္တစ္ေန႔နံနက္၌ ကိုယ္ေတာ္သည္ ဗိမာန္ေတာ္သို႔ တဖန္ၾကြေတာ္မူ၏။ လူအေပါင္းတို႔သည္လည္း အထံေတာ္သို႔လာၾကသျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္သည္ ထိုင္ေတာ္မူလွ်က္ ကိုယ္ေတာ္သည္ သူတို႔ကို သြန္သင္ေတာ္မူ၏။ အိမ္ေထာင္ေရးေဖာက္ျပန္ေနစဥ္ဖမ္းမိေသာ မိန္မတစ္ဦးကို က်မ္းတတ္ဆရာမ်ားႏွင့္ ဖာရီေဇဦးတို႔သည္ ေခၚေဆာင္လာ၍ လူတို႔အလည္တြင္ရပ္ေနေစ၏။...

အျပည့္အစံုနားဆင္ရန္ အသံဖိုင္ကို ႏွိပ့္ပါ။

Add new comment

1 + 0 =

Please wait while the page is loading