လူအစုအေ၀းအတြင္း အယူအဆကြဲလြဲျခင္း

လူအစုအေ၀းတြင္ အခ်ဳိ႕တို႔သည္ ဤစကားမ်ားကို ၾကားၾကလွ်က္ ဤသူသည္ ဧကန္အမွန္ ပေရာဖက္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾက၏။ အျခားသူတို႔ကလည္း ဤသူသည္ ခရစ္ေတာ္ျဖစ္သည္ဟု ဆုိၾက၏။ အခ်ိဳ႕မူကား ခရစ္ေတာ္သည္ ဂါလီလီယာနယ္မွ ေပၚထြန္းေလၿပီ။ ခရစ္ေတာ္သည္ ဒါ၀ိတ္မင္းႀကီး၏အမ်ိဳးအႏြယ္မွ ဆင္းသက္လိမ့္မည္အေၾကာင္းႏွင့္ ဒါ၀ိတ္မင္းႀကီးေနထိုင္ခဲ့ေသာ ဗက္သလင္ဟင္ၿမိဳ႕မွ ေပၚထြန္းလာမည့္အေၾကာင္းတို႔ကို က်မ္းစာ၌ ေရးထားသည္အေၾကာင္းတို႕ကို ေတြ႕ရသည္မဟုတ္ပါသေလာ့ဟု ဆိုၾက၏။...

အျပည့္အစံုနားဆင္ရန္ အသံဖိုင္ကို ႏွိပ့္ပါ။

Add new comment

6 + 1 =

Please wait while the page is loading