ယွၩအီၪ လၧနၥိၭလီၫ

လၩဎူၫဘံၪ့လဘံၪ့အဖၧၩ့နီၪယွၩအၥီၫ့ဂၫဘြံလၭ လ့ၩလၧဒိၩ့လဖျိၪ့လၧဂၫလလံၫ အဖၧၩ့ ကိၭဝ့ၫအမံၩ့လၧနၭဇရ့ၭလၧၦမုၪနၩ့လၧအဘၪအဲၪတၩ့လၧၦလၧ စဒၫဝံၭအဂံၪ့ဖၧၩ့လဂၩအမံၩ့မွဲစယိၥၭအအီၪတၭၦမုၪနၩ့နီၪအမံၩ့မွဲနးမၫရံၫလီၫ. အၥီၫ့လ့ၩနုၬ လၧအအီၪတၭ စံၭဝ့ၫၦလၧအဘၪဆၧအခိးအတၩအၪလဂၩဧ့ ယွၩအီၪ လၧနၥိၭလီၫ. လၧၦမုၪအကျၩနီၪနဘၪဆၧဆိၪဂ့ၩဝ့ၫလီၫ. ထီးအဝ့ၫနီၪဒၪဘၪဝ့ၫတၭ အၥုၪ့ခိအၥၭဝီၩလၧအဆၧချဲၩ့အကၠီၩ့နီၪ မွဲဆၧချဲၩ့ဒုၪ့ဝ့ၫဘဲၫၥ့ၪလဲၪဘဲၫၥ့ၪလဲၪနီၪ ဆီၫ့မီၪ့ဝ့ၫဒၪလီၫ. အၥီၫ့နီၪစံၭဝ့ၫ နးမၫရံၫဧ့ၥၭမဲၪဆၧလဂ့ၩ အဂဲးဘဲၫယီၩနဘၪဆၧအခိးအတၩလၧယွၩလီၫ. ယိခွါနမိ ဒၧၩ့ထၪ့လၧနဒၧၩ့လးဖၧၩ့တၭနမိအီၪဖျဲၪန့နဖိၪခွၫနီၪနမိဘၪဖျိၬအမံၩ့ယ့ၫၡုၬလီၫ. အဝ့ၫဒၪနီၪမိကဲၪထၪ့ လၧၦအဒိၪတၭ ဆၧမိကိၭဝ့ၫလၧဆၧထီၫထုၬ အဖိၪခွၫလီၫ. ကဆါယွၩမိဖ့ၪလၫ့ဝ့ၫ လၧအဖါစဒၫဝံၭအလးဆီၩ့ဆီတၭအဝ့ၫဒၪမိ စ့ၩရၫ့စယၫကူၭအဂံၪ့ အဆိၩဆိၩအကၠၪကၠၪတၭ အဘၩ့အမုးနီၪ အထုၬအီၪအ့ၬ.နမၫရံၫစံၭအၥီၫ့နီၪ မွဲယလၥ့ၪယၫဘၪ ၦခွၫတၭ ဆၧယီၩမိမၩအၥၭဘဲၫၥ့ၪလဲၪ. အၥီၫ့နီၪချဲၩ့ဆၧၫ့ ဆၧတၭလီၩဘၪဝ့ၫၥၭမုဆံၫ့ဎံၪမိဂဲၫလၩ့လၧနလီၩ့တၭ ဆၧထီၫထုၬအစီၩ့အမၩ့ မိကဒုၩဘၪနၧၩလီၫ. မၩအၥၭဘဲၫနီၪတၭ ဆၧဆံၫ့ဎံၪလၧနမိအီၪဖျဲၪန့ဝ့ၫ နီၪဆၧမိကိၭဝ့ၫလၧယွၩအဖိၪခွၫနီၪဆ့လီၫ.ယိခွါ ၦထၧၫ့ဘူၭထၧၫ့ထံးလၧနၧၩ နးအလံၭစဘ့ၭ လဂၩလၧ အၥၭၡါက့ၭယူၭနီၪ ဒၧၩ့ထၪ့န့အဖိၪခွၫဆ့ယူၭတၭ ဘိၩ့နဲၪ့ယီၩ ၦလၧဆၧကိၭအဝ့ၫဒၪ လၧၦထူၬဖိၪလဂၩနီၪအီၪယူၭဝ့ၫလၩဎူၫဘံၪ့ယူၭ. အဂဲးဘဲၫယီၩဆၧလၧယွၩမၩလၥ့ၪဘၪနီၪ အီၪနးမံၩ့အ့ၬ.- နးမၫရံၫ စံၭဝ့ၫယိခွါကဆါအခ့ၫအၡၩမုၪတၭ မွဲဆၧမၩ ဒၪဝ့ၫအၥၭလၧယၧၩ ဘဲၫနလူအၥိၭနီၪဆံၭ. အၥီၫ့နီၪစဲၪ့ထၪ့ခွံၬလၧအအီၪလီၫ.

Add new comment

2 + 4 =

Please wait while the page is loading