ယွၩအဆၧမၩမိအီၪဖျီၪ လၧအလီၩ့လီၫ

လၧအလ့ၩဆၧအဘိၩ့ဘၭတၭ ဒၪဘၪၦအမ့ၬဘျီၪခီၫလၧအအီၪဖျဲၪဝ့ၫလံၩလံၩလဂၩနီၪလီၫ.- အထံၩအ ဖျဲၥံၪအၪ့စၪ့အဝ့ၫတၭ စံၭဝ့ၫ ရၭဘံၫဧ့ ၦလဂၩအီၪဖျဲၪဝ့ၫလၧအမ့ၬဘျီၪယီၩ မွဲလၧပလၫ အဆၧဒဲၩဘၭ အကၠီၩ့လဂၩလဲၪးမွဲၦလဂၩယီၩဧၪမွဲအမိအဖါလဲၪ. ယ့ၫၡုၬချဲၩ့ဆၧၫ့ဝ့ၫၦလဂၩယီၩမွဲဂ့ၩအမိအဖါမွဲဂ့ၩ မၩဆၧဒဲၩဘၭအ့ၬ. မွဲဘဲၫၥိၭယွၩအဆၧမၩမိအီၪဖျီၪ လၧအလီၩ့လီၫ.- ၦလၧအအၪ့မၧၫ့လၩ့ယၧၩ အဆၧ မၩနီၪ ယဘၪမၩလၧမုဆၫလခီၫလီၫ. မုနၩလၧၦမၩ ဆၧလၥ့ၪဘၪနးဂၩမိထီၩ့ဝ့ၫလီၫ.- ယအီၪလၧဂၪ့ခိၪ ချိၫ့ယီၩအဘိၩ့ဘၭတၭ ယမွဲဂၪ့ခိၪအဆၧဖၩ့လီၫ. စံၭဆၧနီၪဂီၩ့တၭ ထိၪဖျံၭလၩ့ဂၪ့ခိၪနီၪ မၩကဲၪ ထၪ့ဖံၬလၧအထိၪဖျံၭထံၫနီၪဂုၪလၩ့ၦမ့ၬဘျီၪအမ့ၬၥၪလဖၪ.- စံၭအဝ့ၫ လ့ၩလၧကမၫစံလိၫအၫ့အၪ့ဖျါခွံၬဆံၭ. မၩအ ၥၭဘဲၫနီၪတၭ အဝ့ၫဒၪလ့ၩအၪ့ဖျါခွံၬဝ့ၫနီၪ ဒၪထၪ့ ဆၧတၭeဂဲၫထဲၩ့ထဲၩ့ဝ့ၫလီၫ.- ၦအီၪလၧအနဲၩ့ထံၭ ဒဲ ၦလၧအဒၪဘၪအဝ့ၫလၧအၥၫ့လၧ အမွဲၦအၪ့ကံၩ့ဆၧ တၭ စံၭဝ့ၫ အယီၩမွဲၦလၧအဆၧၫ့နၩ့ အၪ့ကံၩ့ဆၧလဂၩနီၪမွဲအ့ၬဧၪ.- ၦလနၩ့နၩ့စံၭဝ့ၫ မွဲအဝ့ၫနီၪ အဂူၫ ဂၩလနၩ့နၩ့ လၩ့ဂၬမၬလၧအဝ့ၫနီၪကၨ. အနၫ့ဆါဒၪဝ့ၫစံၭမွဲယၧၩလီၫ.- မၩအၥၭဘဲၫနီၪတၭ အဝ့ၫၥံၪစံၭအဝ့ၫ နမ့ၬၥၪနီၪဖၩ့ထၪ့ထဲၩ့ဝ့ၫဘဲၫၥ့ၪလဲၪ.- အဝ့ၫ ဒၪချဲၩ့ဆၧၫ့ဆၧတၭ စံၭဝ့ၫ ၦကိၭဝ့ၫအမံၩ့ယ့ၫၡုၬလ ဂၩနီၪမၩကဲၪထၪ့ဖံၬဂုၪလၩ့ယမ့ၬၥၪလဖၪတၭ စံၭယၧၩလ့ၩလၧကမၫစံလိၫအၫ့နီၪ အၪ့ဖျါခွံၬဆံၭ. ယ လ့ၩအၪ့ဖျါခွံၬတၭ ယဒၪထၪ့ထဲၩ့ဆၧလီၫ.- မၩအၥၭ ဘဲၫနီၪတၭ အဝ့ၫၥံၪစံၭဝ့ၫမွဲအအီၪခီၫခီၫလဲၪ. အဝ့ၫ ဒၪချဲၩ့ဆၧၫ့ဝ့ၫ ယၥ့ၪယၫအ့ၬ. ၦဖၫရစံၫလဖၪအၪ့ဎၬၥ့ၪယၫ ဆၧမၩဘျၪထဲၩ့အဂဲး. အဝ့ၫၥံၪလ့ၩၥိၫ့ၦလၧအမ့ၬဘျီၪ လၧအခီၫလဂၩနီၪ လၧၦဖၫရစံၫၥံၪအအီၪလီၫ.- လၧယ့ၫၡုၬမၩကဲၪထၪ့ဖံၬမၩဖၩ့ထၪ့ၦအမ့ၬၥၪနီၪ မွဲမးၥံၫအနံၩလီၫ.- မၩအၥၭဘဲၫနီၪတၭ ၦဖၫရစံၫၥံၪအၪ့စၪ့ဒီၭအဝ့ၫ မွဲနဒၪထၪ့ ထဲၩ့ဆၧဘဲၫၥ့ၪလဲၪ. အဝ့ၫဒၪစံၭအဝ့ၫၥံၪ ၦလဂၩနီၪ ဂုၪလၩ့ယမ့ၬၥၪလဖၪ ယအၪ့ဖျါခွံၬနီၪယဒၪထၪ့ထဲၩ့ ဆၧလီၫ.- မၩအၥၭဘဲၫနီၪတၭ ၦဖၫရစံၫၥံၪလနၩ့နၩ့ စံၭဝ့ၫၦလဂၩနီၪအ့ၪလထီးနဲၪ့ဘၪမးၥံၫအနံၩတၭ ဘၪဆဲၫ့လၧယွၩအ့ၬ. အဂူၫဂၩလနၩ့နၩ့စံၭဝ့ၫ ၦဆၧ ဒဲၩဘၭဖိၪ မၩဆၧလၩ့လၭန့ၫယီၩ မိၥ့ၪဘဲၫၥ့ၪလဲၪ. အဝ့ၫၥံၪဖၨၪထံဖၨၪထီၫတၭ လၩ့ဖၭလိၬအၥၭhလီၫ. အဝ့ၫၥံၪစံၭဒီၭၦမ့ၬဘျီၪလဂၩနီၪ ၦလၧအမၩဖၩ့ထၪ့ ထဲၩ့နမ့ၬၥၪလဖၪနီၪ နစံၭနဝ့ၫလၧအဂဲးအကၠီၪ့ဘဲၫၥ့ၪ လဲၪ.တၭအဝ့ၫဒၪစံၭဝ့ၫ မွဲမီၪလဂၩလီၫ. ၦယုဒၫဖိၪၥံၪဘိၩ့အလချႃၭကိၭဒံၭဘၪ ၦလၧအဒၪ ထၪ့ထဲၩ့ဆၧအမိအဖါနီၪ အဝ့ၫဒၪအမ့ၬဘျီၪတၭ ဒၪထၪ့ထဲၩ့ဆၧနီၪနဲၩဝ့ၫအ့ၬ.- အၪ့စၪ့အဝ့ၫၥံၪ စံၭဝ့ၫ အယီၩမွဲနၥံၪအဖိၪခွၫလၧနၥံၪစံၭ အအီၪဖျဲၪလၧအမ့ၬ ဘျီၪနီၪဆ့ဧၪ. အ့ၪမွဲဘဲၪနီၪတၭ မွဲအဒၪထၪ့ထဲၩ့ဆၧ ဘိၩ့နဲၪ့ယီၩဘဲၫၥ့ၪလဲၪ.- အမိအဖါချဲၩ့ဆၧၫ့အဝ့ၫၥံၪ စံၭဝ့ၫပၥ့ၪယၫလၧအဝ့ၫယီၩ မွဲပဖိၪခွၫလၧအအီၪဖျဲၪ နီၪအမ့ၬဘျီၪလီၫ.- မွဲလါနၫ့ဘိၩ မွဲအဒၪထၪ့ထဲၩ့ဆၧ ဘိၩ့နဲၪ့ယီၩဘဲၫၥ့ၪလဲၪနီၪပၥ့ၪယၫအ့ၬ. မွဲပလၫမၩဖၩ့ ထၪ့ထဲၩ့အမ့ၬၥၪ လဂၩလဲၪနီၪ ပၥ့ၪယၫအ့ၬ. အဝ့ၫ နီၪဒိၪထၪ့ဎွ့ၩထၪ့ယူၭ အၪ့စၪ့ဒၪခလူၬအနၫ့ဆါဘီၪ. မိလီၩလၩ့အၥၭဒၪဝ့ၫလီၫ. အမိအဖါၥၭမဲၪၦယုဒၫဖိၪၥံၪအကၠီၩ့တၭစံၭဆၧ လဖၪနီၪလီၫ. အဂဲးဘဲၫယီၩ ၦယုဒၫဖိၪၥံၪနီၪကိၪ့လိၬ အၥၭလၧၦလဂၩဂၩ အ့ၪအုၩ့လၩ့အၥၭလၧအဝ့ၫနီၪမွဲ ဎရံၬတၭ မိဘၪဆၧနၫ့ထၪ့ခွံၬလၧၥရိၬဖၧၩ့lလီၫ. မွဲဘဲၫနီၪတၭ အမိအဖါစံၭဝ့ၫ အဝ့ၫဒၪဒိၪထၪ့ဎွ့ၩ ထၪ့ယူၭတၭ အၪ့စၪ့ဒၪခလူၬအနၫ့ဆါဘီၪ. မၩအၥၭဘဲၫနီၪတၭ အဝ့ၫၥံၪကိၭဒီၭ ၦလၧအမ့ၬ ဘျီၪနံၫဖၧၫ့လဖၧၫ့တၭ စံၭအဝ့ၫမၩလၩမၩဖၩ့ထၪ့ ယွၩဆံၭ. ၦၥ့ၪယၫၦလဂၩနီၪ မွဲၦဆၧဒဲၩဘၭဖိၪ လီၫ.- အဝ့ၫချဲၩ့ဆၧၫ့ဆၧတၭ စံၭဝ့ၫၦလဂၩနီၪ မွဲၦဆၧဒဲၩဘၭဖိၪဧၪ ယၥ့ၪယၫအ့ၬ. ဆၧလမံၩ့ လၧယ မွဲၦမ့ၬဘျီၪတၭ ဘိၩ့နဲၪ့ယီၩယဒၪထၪ့ထဲၩ့ဆၧနီၪယၥ့ၪယၫယဝ့ၫလီၫ.- အခိးမွဲအဝ့ၫၥံၪစံၭဒီၭအဝ့ၫနီၪ မွဲအမၩနၧၩလၧဆၧနီၪလဲၪမၩဖၩ့ထၪ့နမ့ၬၥၪဘဲၫၥ့ၪလဲၪ.- အဝ့ၫချဲၩ့ဆၧၫ့အဝ့ၫၥံၪယလီၩဘၪယူၭနၥံၪလ ဖၧၫ့တၭ နၥံၪခိၭနၪအ့ၬ. ဆၧမိနါဂၧၫ့ဘၪဒီၭ နၥံၪအ ၥၭမွဲဘၪလဲၪ. ဆၧမိကဲၪထၪ့ဘၪနၥံၪအၥၭလၧအထံၩ အဖျဲဆ့ဧၪ.- မၩအၥၭဘဲၫနီၪတၭ အဝ့ၫၥံၪဒုၪဒွ့ၪအ ဝ့ၫနီၪစံၭဝ့ၫ နဝ့ၫဒၪနမွဲအဝ့ၫလဂၩနီၪအထံၩအဖျဲ အ့ၪမွဲပဝ့ၫဒၪယီၩပမွဲစမိစ့ၭအထံၩအဖျဲၥံၪလီၫ.- ပၥ့ၪယၫလၧယွၩချဲၩ့ဒုၪ့လိၬအၥၭလၧစမိစ့ၭတၭအ့ၪမွဲ အဝ့ၫဒၪလဂၩနီၪ မွဲအအီၪထၪ့အထံၭခီၫခီၫလဲၪနီၪ ပၥ့ၪယၫအ့ၬ.- ၦလဂၩနီၪချဲၩ့ဆၧၫ့ဆၧတၭ စံၭအဝ့ၫ ၥံၪ အဝ့ၫနီၪမၩဖၩ့ထၪ့လါနၫ့ယမ့ၬၥၪတၭ မွဲအအီၪ ထၪ့ခီၫခီၫလဲၪနီၪ နၥံၪလၥ့ၪယၫဘၪတၭ မွဲဆၧထီၫမံၫထီၫမၪအလးလီၫ.- မွဲလါနၫ့ဘိၩrပၥ့ၪယၫလၧပဆၧ ဒဲၩဘၭဖိၪလဖၪနီၪ ယွၩခိၭနၪအလူအ့ၬ. အ့ၪမွဲၦလ ဂၩဂၩလၧအယူၭယၪ့ယွၩsနီၪ မၩဝ့ၫထီးအဘၪအဝ့ၫအၥၭတၭ မိခိၭနၪအလူလီၫ.- ၦအီၪဖျဲၪလၧအမ့ၬ ဘျီၪလဂၩတၭ ဆၧမၩဖၩ့ထၪ့ထဲၩ့အမ့ၬၥၪနီၪလၧ ဖျိၩ့လံၩလံၩခီးဘိၩ့နဲၪ့ယီၩ ပနါဂၧၫ့ဘၪနးဆိၭအ့ၬ. အဝ့ၫနီၪအ့ၪလဘၪဆဲၫ့ဘၪလၧယွၩနီၪ မွဲအမၩဆၧၥ့ၪ နးမံၩ့အ့ၬ.အဝ့ၫၥံၪချဲၩ့ဆၧၫ့ဆၧတၭ စံၭအဝ့ၫနီၪနဝ့ၫဒၪယီၩ နအီၪဖျဲၪနဝ့ၫလၧဆၧဒဲၩဘၭအဖၧၩ့ထၧၫ့ဂၩယၫနီၪ မွဲနၥီၪ့ထဲၩ့ၥၫ့ထဲၩ့ပၧၩဆ့ဧၪ. အဝ့ၫၥံၪနၫ့ထၪ့ခွံၬအဝ့ၫ ဒၪလၧခီၫ့လီၫ. နးၥၭအမ့ၬဘျီၪ. ယ့ၫၡုၬနါဂၧၫ့လၧအဝ့ၫၥံၪ နၫ့ထၪ့ခွံၬအဝ့ၫဒၪလၧခီၫ့ တၭထီးအဒၪဘၪဝ့ၫနီၪ စံၭအဝ့ၫဒၪ ယွၩအဖိၪခွၫနီၪမွဲနနဲၩဆ့ဧၪ.- အဝ့ၫဒၪချဲၩ့ဆၧၫ့ဆၧတၭ စံၭဝ့ၫ ကဆါဧ့ဘဲၫၥိၭယမိနဲၩအဝ့ၫဒၪတၭ မွဲပလၫလဂၩလဲၪ.- ယ့ၫၡုၬစံၭအဝ့ၫ နဒၪဘၪယူၭအဝ့ၫယူၭၦလၧအချဲၩ့ဒုၪ့နၧၩလဂၩယီၩမွဲအဝ့ၫနီၪလီၫ.- အဝ့ၫဒၪ စံၭဝ့ၫကဆါဧ့ ယနဲၩယူၭးထွံၩလၩ့အခၪ့ဘိၪ့ထၪ့ဘၩထၪ့အဝ့ၫလီၫ.- ယ့ၫၡုၬစံၭအဝ့ၫ ၦလၧအလဒၪ ဘၪဆၧလဖၪနီၪဘဲၫၥိၭအမိဒၪထၪ့ဆၧတၭ ၦလၧအဒၪ ဆၧလဖၪနီၪဘဲၫအမ့ၬမိဘျီၪအၥိၭ ယဂဲၫလၩ့လၧဂၪ့ ခိၪချိၫ့ယီၩလၧဆၧစ့ၩရၫ့အဂဲးလီၫ.- ၦဖၫရစံၫၥံၪလၧ အအီၪလၧအၥိၭလနၩ့နၩ့နါဂၧၫ့ဝ့ၫတၭ စံၭအဝ့ၫနီၪ ပဝ့ၫဒၪယီၩမွဲပမ့ၬဘျီၪဆ့ဧၪ.- ယ့ၫၡုၬစံၭအဝ့ၫၥံၪ နၥံၪအမ့ၬအ့ၪဘျီၪနီၪ နၥံၪအဆၧဒဲၩဘၭအီၪအ့ၬ. အ့ၪမွဲဘိၩ့နဲၪ့ယီၩနၥံၪစံၭပဝ့ၫဒၪယီၩပဒၪဆၧလီၫ. မၩအၥၭဘဲၫနီၪတၭ နၥံၪအဆၧဒဲၩဘၭအီၪဒံၭလီၫ.

Add new comment

1 + 3 =

Please wait while the page is loading