ယ့ၫၡုၬလ့ၩထၪ့လၧယရုစလံၫ့

လၧဆၧလဖၪနီၪအလးခဲၫ့တၭ ၦယုဒၫဖိၪမၩဘိၪ့လဘိၪ့တၭ ယ့ၫၡုၬလ့ၩထၪ့လၧယရုစလံၫ့လီၫ.- ကမၫအီၪလၧယရုစလံၫ့အဖၧၩ့ လၧၥိၪတရၫ့အနဲၩ့ထံၭ တၭကိၭဝ့ၫအမံၩ့လၧၦဟံဘြႃၫအလူဘၥ့ၭစဒၫနီၪအီၪ လၧအခိၪၥိၭထၪ့အၥၭယဲဖျိၪ့ထီးနီၪလီၫ.- ၦခမျၧးဖၭ ဒိၪဘၪဆၧစူၭဆၧဆၫၦမ့ၬဘျီၪ ၦခၪ့ဂၭဂီၩ့ ၦအဎဲၫ့ အၥွံၬၥံၪအီၪဝ့ၫလၧအဖၧၩ့ ယိလါလၧထံၫမိဝ့ၭဖျၩ့ထၪ့ဝ့ၫဒၪလီၫ.- အဂဲးဘဲၫယီၩ ထီးအဘၪအမုအလၩနီၪ အၥီၫ့လဂၩဂဲၫလၩ့လၧကမၫဖၧၩ့တၭ မၩဝၭဖျၩ့ထံၫ လီၫ.မၩအၥၭဘဲၫနီၪတၭ ထံၫဝၭဖျၩ့ထၪ့အလးခဲၫ့ ၦbလၧအလ့ၩလၩ့ဆိၫဝ့ၫလဂၩဂၩနီၪ ကယဲဆၧဆၫလၧအလီၩ့လမံၩ့မံၩ့cဘျၪထဲၩ့ဝ့ၫဒၪလီၫ.- ၦလၧအ ဘၪဆၧဆၫၥၧၫ့ဆံၫဎိၭနံၪ့အီၪဝ့ၫထီးနီၪလဂၩလီၫ. ယ့ၫၡုၬဒၪဘၪလၧအမံၫနၩ့တၭ ၥ့ၪယၫဝ့ၫလၧအဆၫ ယံၬယံၬယူၭနီၪ စံၭအဝ့ၫ မိဘျၪထဲၩ့ဘၪနၥၭဆ့ဧၪ. ၦဆၫလဂၩနီၪစံၭဆၧၫ့အဝ့ၫ ကဆါဧ့ ထီးထံၫဝၭဖျၩ့ ထၪ့ဝ့ၫတၭ ၦလၧအမိလ့ၩဆိၬလၩ့ယၧၩ လၧကမၫ ဖၧၩ့နီၪအီၪနးဂၩအ့ၬ. ယလ့ၩလၩ့အဘိၩ့ဘၭနီၪ ၦဂူၫဂၩလ့ၩလၩ့ဝ့ၫ လၧယၫလခီၫလီၫ.- ယ့ၫၡုၬစံၭအဝ့ၫဒၪ ဂဲထုၪ့မၩန့ထၪ့နလးမံၫတၭစဲၪ့ထၪ့ဘီၪ.- ၦလဂၩနီၪ အဆၧဆၫဘျၪထဲၩ့ဝ့ၫချဲၫ့မၬတၭ ဂဲထုၪ့မၩန့ ထၪ့အလးမံၫတၭစဲၪ့ထၪ့ဝ့ၫလီၫ. မုနံၩနီၪမွဲမးၥံၫအနံၩလီၫ. မၩအၥၭဘဲၫနီၪတၭ ၦယုဒၫဖိၪလဖၪစံၭၦလၧ အဆၧဆၫဘျၪထဲၩ့ဝ့ၫလဂၩ နီၪမွဲမးၥံၫအနံၩတၭ နဆိၬနလးမံၫနီၪကြၨၭအ့ၬ. အဝ့ၫဒၪစံၭဝ့ၫ ၦလၧအမၩဘျၪထဲၩ့ယၧၩလဂၩနီၪအအဝ့ၫဒၪစံၭယၧၩ မၩန့ထၪ့နလးမံၫတၭစဲၪ့ထၪ့ဘီၪ.-အ ဝ့ၫၥံၪအၪ့စၪ့အဝ့ၫ ၦလၧအစံၭနၧၩ မၩန့ထၪ့နလးမံၫတၭစဲၪ့ထၪ့နီၪ မွဲပလၫလဂၩလဲၪ.- တၭမွဲပလၫလဂၩ လဲၪနီၪ ၦလၧအဆၧဆၫ ဘျၪထဲၩ့ဝ့ၫလဂၩနီၪ လၥ့ၪ ယၫဘၪဝ့ၫး အဂဲးဘဲၫယီၩ ၦခမျၧးအီၪထီးနီၪတၭ ယ့ၫၡုၬစဲၪ့ထၪ့ခွံၬဝ့ၫလီၫ. လၧဆၧလဖၪနီၪအလးခဲၫ့တၭ ယ့ၫၡုၬဒၪဘၪအဝ့ၫ လၧဆၧလုအဂံၪ့ဖၧၩ့တၭ စံၭအဝ့ၫ ယိခွါ နအီၪဆီၪ့ အီၪချဲၫ့ဂ့ၩမၬတၭ ဘဲၫၥိၭဆၧနၭနဲၪ့နီၪ ထီးဘၪနၧၩ လဂ့ၩတၭထီးမၩလၧၩ့ဆၧဒဲၩဘၭလဂ့ၩ.- ၦလဂၩ နီၪလ့ၩလီၩဘၪ ၦယုဒၫဖိၪ လၧၦမၩအီၪဆီၪ့ထၪ့ထဲၩ့ ယၧၩလဂၩနီၪမွဲယ့ၫၡုၬလီၫ.- မၩအၥၭဘဲၫနီၪတၭ ၦယုဒၫဖိၪမၩအၧၩ့မၩနၭယ့ၫၡုၬလီၫ. အဂဲးဘဲၫယီၩ မွဲအမၩဆၧနီၪလဖၪလၧမးၥံၫအနံၩ အကၠီၩ့နီၪလီၫ.

Add new comment

2 + 1 =

Please wait while the page is loading