ယဂဲးယကၠီၪ့နီၪမွဲအတီၩလီၫ

ယအ့ၪထိးယၥၭလၧယဂဲးယကၠီၪ့ဒၪယဝ့ၫတၭ ယဆၧထိးယၥၭနီၪတီၩအ့ၬ. ၦဂူၫဂၩထိးအၥၭလၧ ယဂဲးယကၠီၪ့အီၪဝ့ၫလဂၩတၭ ယၥ့ၪယၫဆၧလၧ အဝ့ၫဒၪထိးအၥၭလၧ ယဂဲးယကၠီၪ့နီၪမွဲအတီၩလီၫ. နၥံၪဝ့ၫယီၩ နၥံၪအၪ့မၧၫ့ၦလ့ၩလၧစယီဟၫ့အအီၪ တၭအဝ့ၫဒၪထိးအၥၭလၧဆၧမွဲဆၧတီၩလီၫ. မွဲလါနၫ့ဘိၩ့ၦၡၩအဆၧထိးအၥၭနီၪ ယထိးဆၧၫ့ယ ဝ့ၫအ့ၬ. မွဲဘဲၫၥိၭနၥံၪမိထီၩ့လၧဆၧထိးထဲၩ့တၩ့ထဲၩ့ နၥံၪတၭ ယချဲၩ့ဆၧလဖၪယီၩလီၫ.- အဝ့ၫနီၪမွဲမ့ၪ ဒိၩ့လၧအခဲၩဖၩ့ထၪ့တၭ နၥံၪအၥၭအီၪလၧနၥံၪမိၥုၪ့ထိၬၥၭထိၬ လၧအဆၧဖၩ့အကျၩလဆိလီၫ.- ယအီၪလၧဆၧထိးအၥၭဂ့ၩနဲၪ့ စယီဟၫ့အဆၧထိးအၥၭဒံၭလီၫ. အဂဲးဘဲၫယီၩဆၧမၩလၧဖါဖ့ၪလၫ့ယၧၩ ဘဲၫ ၥိၭယမိမၩထီးအဂီၩ့တၭ ဆၧမၩလၧယမၩလဖၪယီၩထိးအၥၭလၧယဂဲး လၧဖါအၪ့မၧၫ့လၩ့န့ယၧၩလီၫ.- တၭဖါလၧအအၪ့မၧၫ့လၩ့န့ယၧၩနီၪထိးယူၭ အၥၭလၧယဂဲးယကၠီၪ့ယူၭလီၫ. အလူၥီၫနီၪနၥံၪနါ ဂၧၫ့နးဖၧၫ့အ့ၬ.အခံးအဂၩ့နီၪ နၥံၪဒၪဘၪနးဆိၭအ့ၬ. အလူအထၫနီၪအီၪဂုးခၧၫ့ဝ့ၫလၧနၥံၪအဖၧၩ့ အ့ၬ.အဂဲးဘဲၫယီၩ ၦလၧအအၪ့မၧၫ့လၩ့ဝ့ၫလဂၩနီၪ နၥံၪနဲၩအဝ့ၫဒၪအ့ၬ. ဆၧကွ့ၭအၥၭလဖၪနီၪအၪ့ဎၬယိနၥံၪဝ့ၫဆံၭး အဂဲးဘဲၫယီၩနၥံၪဆီၫ့မီၪ့ လၧနၥံၪမိန့ဘၪဆၧမၧၫ့လၩ့ ဆိၩလၩ့ကၠၪလၧအဖၧၩ့တၭ အဝ့ၫၥံၪမွဲဆၧထိးအၥၭ လၧယဂဲးယကၠီၪ့လီၫ.- ဘဲၫၥိၭနၥံၪမိန့ဘၪဆၧမၧၫ့နီၪ,နၥံၪမိဂဲၫလၧယအီၪအ့ၬ.- ၦၡၩအၪ့အူၭဆၧနီၪ ယထိးဆၧၫ့ယဝ့ၫအ့ၬ.-အ့ၪမွဲယၥ့ၪယၫနၥံၪ လၧယွၩအဆၧအဲၪလအီၪဘၪလၧနၥံၪအဖၧၩ့လီၫ.- ယဝ့ၫ ဒၪယီၩယဂဲၫလၧယဖါအမံၩ့တၭ နၥံၪထိးဆၧၫ့ယၧၩ အ့ၬ.အ့ၪမွဲၦဂူၫဂၩနီၪ အ့ၪဂဲၫလၧအမံၩ့ဒၪဝ့ၫနီၪ, နၥံၪ မိထိးဆၧၫ့အဝ့ၫလီၫ.- နၥံၪထိးဆၧၫ့ဆၧအၪ့အူၭထၪ့ လိၬနၥံၪအၥၭလဂၩဒဲလဂၩတၭ ယွၩအဆၧအၪ့အူၭ နီၪနၥံၪ လအၪ့ဎူၫအၪ့ဎၬဘၪတၭ နၥံၪနဲၩဆၧoမိၥ့ၪ ဘဲၫၥ့ၪလဲၪ.ထီးဆီၫ့မီၪ့လၧယမိအီၪက့ၪဆၧမၪ လၧနၥံၪအလီၩ့ လၧဖါအအီၪနီၪလဂ့ၩ ၦအီၪက့ၪဆၧမၪ လၧနၥံၪအ လီၩ့အီၪဒံၭလဂၩဒံၭး မွဲၦလၧနၥံၪဒိၭနဲၩ့နၥံၪအၥၭ လၧအစူၪဖၧၩ့စမိစ့ၭနီၪလီၫ.- အဂဲးဘဲၫယီၩ နၥံၪအ့ၪ နဲၩစမိစ့ၭနီၪ နၥံၪမိနဲၩယၧၩဆ့ အဂဲးဘဲၫယီၩ အဝ့ၫ ဒၪကွ့ၭဆၧလၧယဂဲးယကၠီၪ့လီၫ.- နၥံၪအ့ၪလနဲၩ ဘၪဆၧလၧအဝ့ၫဒၪ ကွ့ၭဝ့ၫလဖၪနီၪ နၥံၪနဲၩယဆၧ ချဲၩ့လဖၪယီၩမိၥ့ၪဘဲၫၥ့ၪလဲၪ.

Add new comment

1 + 0 =

Please wait while the page is loading