မာေတဦးကို ေခၚေတာမူျခင္း

ေယဇူးသည္ ထုိေနရာမွ ၾကြသြားစဥ္ မာေတဦးအမည္ရွိေသာသူတစ္ေယာက္သည္ အခြန္ရံုးတြင္ ထိုင္ေနသည္ကို ျမင္၍ ငါ့ေနာက္သို႔လိုက္ေလာ့ဟု သူ႔အား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ သူသည္လည္း ထ၍ ေနာက္ေတာ္သို႔ လိုက္ေလ၏။  ကိုယ္ေတာ္သည္ အိမ္တြင္ စားပြဲ၌ ထုိင္ေတာ္မူစဥ္ မ်ားစြာေသာအခြန္ခံသူတို႔ႏွင့္ အျပစ္ရွိသူတို႔သည္ လာၾက၍ တပည့္ေတာ္တို႔ႏွင့္တကြ ေယဇူးႏွင့္ အတူ ထုိင္ၾကေလ၏။...

အျပည့္အစံုနားဆင္ရန္ အသံဖိုင္ကို ႏွိပ္ပါ။

Add new comment

1 + 2 =

Please wait while the page is loading