ဖာရီေဇဦးႏွင့္အခြန္ခံသူ

မိမိကိုယ္ကို ေျဖာင့္မတ္ေသာသူဟု ခံယူလွ်က္ သူတစ္ပါးတို႔ကို ျပစ္တင္ကဲ့ရဲ႕တတ္သူအခ်ိဳ႕တို႔အား ကိုယ္ေတာ္သည္ ဤပံုဥပမာကို မိန္႔ေတာ္မူ၏။ လူႏွစ္ေယာက္သည္ ဆုေတာင္းပဌနာျပဳရန္ ဗိမာတ္ေတာ္သို႔ သြားၾက၏။ တစ္ေယာက္သည္ ဖာရီေဇဦးျဖစ္၍ အျခားတစ္ေယာက္သည္ အခြန္ခံသူျဖစ္၏။ ဖာရီေဇဦးသည္ မတ္တပ္ရပ္လွ်က္ စိတ္ထဲ၌ ဤသို႔ဆုေတာင္းေလ၏။...

အျပည့္အစံုနားဆင္ရန္ အသံဖိုင္ကို ႏွိပ္ပါ။

Add new comment

3 + 2 =

Please wait while the page is loading