နဖိၪ ခွၫမၧၫ့ဝ့ၫလီၫ

လၧနံၫနံၩအလးခဲၫ့တၭ အဝ့ၫစဲၪ့ထၪ့ခွံၬ ထီးနီၪ လ့ၩထီၩ့လၧဂၫလလံၫအဖၧၩ့နီၪလီၫ.- အဂဲးဘဲၫယီၩ ယ့ၫၡုၬအနၫ့ဆါဒၪဝ့ၫ ထိးအၥၭလၧမီၪလဂၩဂၩနီၪ ထီးအထံၫအခးဖၧၩ့ ဒၪဝ့ၫအလၩအဖၩ့အီၪအ့ၬ.- မၩ အၥၭဘဲၫနီၪတၭ ထီးအလ့ၩထီၩ့လၧဂၫလလံၫအဖၧၩ့ နီၪ ၦဂၫလလံၫဖိၪၥံၪ ထိးဆၧၫ့ဝ့ၫဒၪလီၫ. အဂဲးဘဲၫ ယီၩအဝ့ၫၥံၪလ့ၩလၧဘိၪ့ဖၧၩ့ လၧယရုစလံၫ့နီၪဒၪဘၪ ယူၭဆၧလၧအမၩဝ့ၫ ထီးအလူၬလၧဘိၪ့ဖၧၩ့ယူၭ. မၩအၥၭဘဲၫနီၪတၭ ယ့ၫၡုၬလ့ၩဒီၭလၧကၫနၫဘၪ ဆဲၫ့လၧဂၫလလံၫ ထီးအလးလၧအမၩကဲၪထၪ့ထံၫ လၧစဘံၭထံၫနီၪaလီၫ. ၦဒိၪလဂၩအဖိၪခွၫလကဲၪ ဘၪအီၪလၧကပၧနအၫ့နီၪလီၫ.- အဝ့ၫနီၪနါဂၧၫ့လၧ ယ့ၫၡုၬဂဲၫထၪ့လၧခးယုဒၫ ထီၩ့လၧဂၫလလံၫအဖၧၩ့ တၭလ့ၩဝ့ၫထီၩ့လၧအအီၪနီၪ အၪ့ကံၩ့အၪ့ယၫဝ့ၫ ဘဲၫၥိၭအမိဂဲၫမၩဘျၪထဲၩ့ အဖိၪခွၫတၭ အဂဲးဘဲၫ ယီၩလၩ့ဘူၭလၧအမိၥံၫဝ့ၫဒၪလီၫ. မၩအၥၭဘဲၫနီၪ တၭယ့ၫၡုၬစံၭအဝ့ၫ နၥံၪအ့ၪလဒၪဘၪ ဆၧမၩနဲၪ့ ဒဲဆၧလၩ့လိလၩ့လၭနီၪနၥံၪနဲၩဆၧအ့ၬ.- ၦဒိၪစံၭအဝ့ၫကဆါဧ့ လၧယဖိၪခွၫ လချႃၭၥံၫဒံၭဘၪတၭ ဂဲၫလၩ့ဘီၪ.- ယ့ၫၡုၬစံၭဝ့ၫထဲၩ့ကဒၪဘီၪ နဖိၪ ခွၫမၧၫ့ဝ့ၫလီၫ. ၦလဂၩနီၪနဲၩဆၧချဲၩ့လၧယ့ၫၡုၬလီၩ ဘၪဝ့ၫတၭထဲၩ့ထဲၩ့ဝ့ၫလီၫ.- ထဲၩ့လၩ့ဝ့ၫအဘိၩ့ဘၭ တၭအခ့ၫအၡၩလဖၪဂဲၫအၪ့ဂၬဝ့ၫတၭ လီၩဘၪဆၧ,စံၭဝ့ၫ နဖိၪခွၫမၧၫ့ဝ့ၫလီၫ.- မၩအၥၭဘဲၫနီၪတၭ အဝ့ၫဒၪအၪ့စၪ့အဝ့ၫၥံၪ အနၩရံၩလၧအကီၩ့ယါထဲၩ့ဝ့ၫ နီၪလီၫ.အဝ့ၫၥံၪလီၩဘၪဝ့ၫ လၧမုဂၪလနံၩ နွ့ၫနၩရံၩ နီၪအဆၧဆူၪဂိၬဘျၪထဲၩ့ဝ့ၫလီၫ. မၩအၥၭဘဲၫနီၪတၭ အဖါၥ့ၪယၫလၧအမွဲ နၩရံၩ လၧယ့ၫၡုၬလီၩဘၪဝ့ၫနဖိၪခွၫမၧၫ့ဝ့ၫလီၫ. အဝ့ၫနီၪ အနၫ့ဆါနဲၩထဲၩ့ဆၧဒဲ အဂံၪ့ဖိၪထၧၫ့ဂံၪ့ယၫလီၫ. ယ့ၫၡုၬဂဲၫထၪ့ခွံၬ လၧခးယုဒၫထီၩ့လၧဂၫလလံၫအ ဖၧၩ့နီၪမၩလၩ့လၭဒီၭဆၧလမံၩ့ယီၩ မွဲနံၫမံၩ့လမံၩ့ လီၫ.

Add new comment

10 + 0 =

Please wait while the page is loading