ထီးဒၪနၥံၪအၪ့ကံၩ့ဆၧလမံၩ့လါလါလဖၪနီၪ လၧယမံၩ့အကၠီၩ့တၭ အဝ့ၫဒၪမိဖ့ၪလၫ့နၥံၪလီၫ.

ယလီၩဘၪနၥံၪ တီၩတီၩလီၩ့လီၩ့ ယီၩ ထီးဒၪနၥံၪအၪ့ကံၩ့ဆၧလမံၩ့လါလါလဖၪနီၪ လၧယမံၩ့အကၠီၩ့တၭ အဝ့ၫဒၪမိဖ့ၪလၫ့နၥံၪလီၫ.- ခီးဘိၩ့နဲၪ့ယီၩ မွဲနၥံၪအၪ့ကံၩ့ဆၧ လၧယမံၩ့အကၠီၩ့နးမံၩ့ဒံၭအ့ၬ. အၪ့ကံၩ့ဆံၭ တၭနၥံၪမိန့ဘၪ ဘဲၫၥိၭ နၥံၪအဆၧၥၭထိၬ မိလၧၫ့ထၪ့ဎွ့ၩထၪ့ဝ့ၫဒၪလီၫ.

ဆၧယီၩလဖၪယလီၩဘၪယူၭနၥံၪ လၧဆၧချဲၩ့အဒီၩ့ယူၭ. ဆၧအဆၧၫ့အထီ မိဘၪဝ့ၫ လၧယလီၩဘၪ လၧၩ့နၥံၪလၧဆၧချဲၩ့အဒီၩ့အ့ၬ. မွဲယမိလီၩဘၪနၥံၪ လၧဖါအဂဲးအကၠီၪ့ လၩ့ထံးလၩ့ဆ့ၭလီၫ.- ဆၧလၧမု လနံၩနီၪ နၥံၪမိအၪ့ကံၩ့ဆၧလၧယမံၩ့အကၠီၩ့တၭ ယလလီၩဘၪနၥံၪ လၧယမိအၪ့ကံၩ့န့နၥံၪအဂး လၧဖါနီၪး- အဂဲးဘဲၫယီၩ မွဲနၥံၪအဲၪယၧၩ နၥံၪနဲၩလၧယဂဲၫလၩ့လၧယွၩအအီၪအကၠီၩ့တၭ ဖါအနၫ့ဆါဒၪဝ့ၫအဲၪနၥံၪလီၫ.- ယဂဲၫလၩ့ လၧဖါအအီၪတၭ ယ ထီၩ့လၩ့ယူၭလၧဂၪ့ခိၪချိၫ့ယီၩလီၫ. မၩဒီၭလဖၧၫ့ယ စဲၪ့ထၪ့ခွံၬလၧဂၪ့ခိၪတၭ ယမိထဲၩ့ထၪ့ထဲၩ့လၧဖါအ အီၪလီၫ.

Add new comment

10 + 1 =

Please wait while the page is loading