တပည့္ေတာ္ႀကီးတစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါး

ကိုယ္ေတာ္သည္ တပည့္ေတာ္ႀကီးတစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါးတို႔ကို အထံေတာ္သို႔ေခၚၿပီးေနာက္ ညစ္ညဴးေသာနတ္္ဆိုးမ်ားကို ႏွင္ထုတ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ အနာေရာဂါအမ်ိဳးမိ်ဳးကို ေပ်ာက္ကင္းေစႏိုင္ရန္ အခြင့္အာဏာကို ေပးအပ္ေတာ္မူ၏။ တပည့္ေတာ္ႀကီးတစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါးတို႔၏အမည္မ်ားကား ပထမဦးစြာေပးထရုဟု ေခၚေသာစီမြန္ႏွင့္ သူ၏ညီ အေၿႏၶးယ၊ ေဇေဘေဒးဦး၏သားျဖစ္ေသာ ယာကုပ္ႏွင့္ သူ၏ညီ ေယာဟန္၊ ဖိလိပုႏွင့္ ဘာသိုလိုေမးဦး၊ ေသာမႏွင့္ အခြန္ခံသူ မာေတးဦး....။

အျပည့္အစံုနားဆင္ရန္ အသံဖိုင္ကို ႏွိပ္ပါ။

Add new comment

3 + 1 =

Please wait while the page is loading