တပည့္ေတာ္အပါး ခုနစ္ဆယ္ကို ေစလႊတ္ျခင္း

ထို႔ေနာက္ ကို္ယ္ေတာ္သည္ အျခားေသာတပည့္ေတာ္အပါး ခုနစ္ဆယ္တို႔ကိုေရြးေကာက္ၿပီးလွ်င္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ၾကြေရာက္မည့္ၿမိဳ႔ရြာအသီးသီးသို႔ ႏွစ္ပါးစီႀကိဳတင္ေစလႊတ္ေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ကိုယ္ေတာ္က သူတို႔အား မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ ရိတ္သိမ္းစရာအသီးအႏွံမ်ားစြာရွိ၏။ လုပ္ေဆာင္ေသာသူတို႔မူကား နည္းၾက၏။ ထို႔ေၾကာင့္မိမိ၏လယ္ကြင္းထဲသို႔ လုပ္သားမ်ားကို ေစလႊတ္မည့္အေၾကာင္း လယ္ပိုင္ရွင္ကို ေတာင္ေလွ်ာက္ၾကေလာ့။...

အျပည့္အစံုနားဆင္ရန္ အသံဖိုင္ကို ႏွပ္ပါ။

Add new comment

2 + 8 =

Please wait while the page is loading