ငါ့ထံသို႔လာၾကေလာ့

ထိုအခ်ိန္ကာလ၌ ေယဇူးမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား ေကာင္းကင္ႏွင့္ ကမၻာေျမႀကီးကို အစိုးရေတာ္မူေသာအဖ၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ပညာရွိသူအား ဤအရာမ်ားကို ထိမ္၀ွက္ထားေတာ္မူလ်က္ ငယ္ရြယ္သူတို႔အား ေဖာ္ျပေတာ္မူသည္ျဖစ္၍ ေက်းဇူးေတာ္ကို အကၽြႏ္ုပ္ခ်ီးမြမး္ပါ၏။ မွန္ပါ၏အဖ၊ ဤသည္ကား ကိုယ္ေတာ္၏ျမတ္သော အလိုေတာ္ေပးတည္းဟု ဆိုၿပီးမွ၊ ငါ၏ခမည္းေတာ္သည္ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကို ငါ့အား လႊဲအပ္ေတာ္မူၿပီ။...

အျပည့္အစံုနားဆင္ရန္ အသံဖိုင္ကို ႏွိပ္ပါ။

Add new comment

4 + 4 =

Please wait while the page is loading