ဂါလီလီယာနယ္သို႔ ျပန္ၾကြလာျခင္း

ႏွစ္ရက္လြန္ေသာအခါ ကိုယ္ေတာ္သည္ ဂါလီလီယာနယ္သို႔ ၾကြေတာ္မူ၏။ ပေရာဖက္ဟူသည္ မိမိေနရင္းအရပ္ေဒသေတြင္ ေက်ာ္ေဇာေလ့မရွိဟု သခင္ေယဇူးေဟာေလ့ရွိခဲ့ဖူး၏။ သို႔တိုင္ေအာင္ ဂါလီလီယာနယ္သို႔ ေရာက္ေတာ္မူေသာအခါ ကိုယ္ေတာ္ကို ထိုနယ္သားမ်ားက ႀကိဳဆိုၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား ပြဲေတာ္ေန႔တြင္ ေဂ်ရုစလင္ျမိဳ႕၌ ကိုယ္ေတာ္ျပဳေတာ္မူခဲ့သမွ်ကို သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ျမက္၀ါးထင္ထင္ေတြ႕ျမင္ခဲ့ၿပီးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သတည္း။...

အျပည့္အစံုနားဆင္ရန္ အသံဖိုင္ကို ႏွိပ့္ပါ။

Add new comment

7 + 13 =

Please wait while the page is loading