ကိုယ္ေတာ္ကို သတ္ျဖတ္ရန္ ႀကိဳးစားၾကျခင္း

သခင္ေယဇူးကလည္း ငါ့ခမည္းေတာ္ ယခုတိုင္ေအာင္ ျပဳေတာ္မူသည့္အတိုင္း ငါသည္လည္း ျပဳလုပ္၏ဟု ထိုသူတို႔အား ျပန္၍ ေျပာေတာ္မူ၏။ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္အား သတ္ျဖတ္ရန္ ပိုမိုႀကိဳးစားၾက၏။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ ကိုယ္ေတာ္သည္ ဥပုဒ္ေန႔ကို ေဖါက္ဖ်က္သည္သာမက ဘုရားသခင္ကို မိမိအဖဟု ေခၚလွ်က္ မိမိကိုယ္တိုင္ကိုလည္း ဘုရားသခင္ႏွင့္ တန္းတူ ျဖစ္ေစေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။...

အျပည့္အစံုနားဆင္ရန္ အသံဖိုင္ကို ႏွိပ့္ပါ။

Add new comment

6 + 0 =

Please wait while the page is loading