ကိုယ္ေတာ္ကို သတ္ရန္ၾကံစီၾကျခင္း

ထို႔ေနာက္သခင္ေယဇူးသည္ ဂါလီလီယာနယ္အတြင္း၌ လွည့္လည္ေတာ္မူ၏။ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို သတ္ရန္ ရွာေဖြေနၾကသျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္သည္ ဂ်ဴဒီယာနယ္၌ သြားလာျခင္းငွာ အလိုေတာ္မရွိေခ်။ သို႔ေသာ္ကိုယ္ေတာ္၏ ညီေတာ္မ်ား ပြဲေတာ္သို႔ ထြက္ခြာသြားၿပီးေနာက္ သခင္ေယဇူးသည္လည္း မထင္မရွားၾကြသြားေတာ္မူ၏။ ေဂ်ရူစလင္ၿမိဳ႕သားအခ်ိဳ႕ဤသူသည္ကား သူတို႔သည္ ရန္ ရွာေဖြေနၾကေသာသူမဟုတ္ပါသေလာ့။...

အျပည့္အစံုနားဆင္ရန္ အသံဖိုင္ကို ႏွိပ့္ပါ။

Add new comment

9 + 0 =

Please wait while the page is loading