သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ (အပိုင္း ၂)

အပိုင္းဆက္အေနနဲ႕ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာကို ပိုးကရင္ ဘာသာျဖင့္တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။ အားေပး႐ႈစားနားဆင္ေပးၾကဖို႕ ဖိတ္ေခၚပါရေစ။

Add new comment

14 + 0 =

Please wait while the page is loading