သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ (အပိုင္း ၁)

သဘာဝပတ္ဝန္ူက်င္ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာကို ပိုးကရင္ဘာသာျဖင့္တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္သည္ လူသားတို႔ကို အက်ိဳးျပဳေသာအရာျဖစ္ပါသည္။

လူသားတို႔အက်ိဳးအတြက္ ထိန္းသိမ္းေစာက္ေရွာက္ရန္လိုအပ္ပါသည္။သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္စီးလွ်င္ လူသားတို႔အတြက္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ခံစားၾကရမည္ျဖစ္သည္။

Add new comment

3 + 12 =

Please wait while the page is loading