သစ္ေတာသစ္ပင္မ်ားေလးစားတန္ဖိုးထား၊အပိုင္း ၂

မနီၿမိဳ႔ရွိ အာေဗေအ အသံလြင့္ဌာန အ၀င္းရွိ ရႈခင္းပံု

သစ္ပင္သစ္ေတာမ်ားသည္ လူသားတို႔ကို ရာသီဥတုစိုး၀ါးသည့္ဒဏ္မွကာကြယ္ေပးသည္။ သစ္ပင္သစ္ေတာမ်ားကိုအေလးမထားပဲ ခုတ္ပစ္ျခင္းသည္

ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္ျခင္းကိုျဖစ္ေပၚေစသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္္ဆိုေသာ “ဥတုရာသီေတာကိုမွီ” ဟူေတာစကားပံုေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ ဤအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး

အာဗီေအပိုးကရင္အဖြဲ႕သားမ်ားမွ ဇာတ္ေလးျဖင့္ ပိုးကရင္ဘာသာစကားျဖင့္ ဒုတိယပိုင္းအျဖင့္တင္ဆက္ေပးထားပါသည္။

Add new comment

2 + 2 =

Please wait while the page is loading